OFERTA

PODMIOTY GOSPODARCZE:
Kancelaria świadczy profesjonalną obsługę prawną przedsiębiorców oraz osób prawnych (niezależnie od ich formy prawnej) we wszystkich aspektach związanych z prowadzeniem firmy:

 • pomoc prawna przy zakładaniu i rejestracji podmiotów gospodarczych we właściwych rejestrach, w tym sporządzanie aktów założycielskich: umów spółek, statutów spółek, fundacji i stowarzyszeń, wypełnianie stosownych druków i innych dokumentów prawnych, zmiany w KRS, oraz przy likwidacji przedsiębiorcy
 • bieżąca obsługa prawna firm poprzez doradztwo prawne z zakresu prowadzenia firmy
 • sporządzanie projektów umów, regulaminów, uchwał, statutów, zarządzeń, wezwań
 • opiniowanie dokumentów prawnych przedstawianych przez przedsiębiorcę
 • udział w negocjacjach
 • prowadzenie spraw i reprezentacja przed sądem cywilnym i gospodarczym, m.in. w postępowaniach nakazowym i upominawczym
 • prowadzenie spraw sądowych i reprezentacja przed sądem w sprawach z zakresu prawa pracy oraz administracyjnego
 • doradztwo prawne z zakresu prawa pracy w kwestiach związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem umów o pracę, opiniowanie regulaminów pracy, wynagrodzenia, premii, opiniowanie procedur awansu zawodowego, polityki antymobbingowej i innych
 • windykacja wierzytelności (wezwania przedsądowe, pozasądowe postępowania ugodowe)
 • udział w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, powództwa przeciwegzekucyjne, skargi na czynności komornika
 • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniach karnych, w tym występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego
 • prawo samorządu terytorialnego

 
SPECJALIZACJE:
prawo gospodarcze i handlowe, świadczenie usług drogą elektroniczną, ochrona danych osobowych, prawo konsumenckie, prawo telekomunikacyjne, prawo przewozowe.Na życzenie klienta usługi są świadczone bezpośrednio w jego siedzibie.

 
KLIENCI INDYWIDUALNI:

 • bieżące doradztwo prawne i konsultacje prawne
 • prowadzenie spraw i reprezentowanie klientów przed sądami
 • reprezentowanie klientów przed organami ścigania oraz organami administracji publicznej
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów, a także udział w negocjacjach
 • sporządzanie pism procesowych i pozasądowych (pozwy, wnioski, apelacje, odwołania, skargi, zażalenia, wezwania i inne)
 • sporządzanie opinii prawnych, wyjaśnianie stanu prawnego
 • windykacja wierzytelności (wezwania przedsądowe, pozasądowe postępowania ugodowe)
 • udział w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, powództwa przeciwegzekucyjne, skargi na czynności komornika

 
ZAKRES:

 • sprawy spadkowe: zabezpieczenie, zachowek, dziedziczenie, dział spadku
 • prawo rodzinne: sprawy o alimenty i przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny, ustalenie kontaktów, rozwód, separacja, zniesienie wspólności majątkowej, podział majątku wspólnego, władza rodzicielska, ustalenie ojcostwa, sprawy opiekuńcze, ubezwłasnowolnienie
 • ochrona konsumentów
 • ochrona danych osobowych
 • odwołanie darowizny
 • odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych, odszkodowanie za szkodę na osobie i mieniu, odszkodowania za zdarzenia komunikacyjne
 • odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów
 • ochrona dóbr osobistych
 • prawo rzeczowe: prowadzenie analiz sytuacji prawnej nieruchomości, zasiedzenie, współwłasność, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi konicznej i służebności przejazdu, ochrona posiadania, ochrona własności
 • sprawy karne: kompleksowa pomoc w zakresie prawa karnego, karnego skarbowego i prawa wykroczeń, również w postępowaniu przygotowawczym i na etapie sporządzania zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnieniu przestępstwa, obrona w sprawach karnych i o wykroczenia
 • sprawy administracyjne m.in. z zakresu prawa budowlanego
 • prawo pracy (reprezentowanie pracowników w postępowaniach sądowych, negocjowanie umów)
 • odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • inne

Ta strona korzysta z ciasteczek Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close